Chmielnik, 10.06.2015r

Ogłoszenie o zatrudnieniu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku, ul. Kielecka 18 zatrudni lekarza pediatrę do pracy w Przychodni Zdrowia w Chmielniku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 605 039 517 lub 41 354 29 44Chmielnik, dnia 23.08.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(w trybie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami: 45000000-7; 45410000-4; 45442000-7 na zadanie pn. „Remont budynku Przychodni Zdrowia w Chmielniku przy ul. Kieleckiej 18” wybrano wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe
"RAKSO" Jacek Gaj
ul. B. Chrobrego 59
25-607 Kielce

uzasadnienie:

wybrana oferta spełnia warunki SIWZ i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszą cenę (265 295,00 zł.) spośród złożonych ofert. W wyniku oceny w jedynym kryterium, jakim była cena, oferta uzyskała największą ilość punktów tj. 100.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 2 Wykonawców.

Oprócz w/w Wykonawcy również firma:

Usługi Remontowo – Budowlane Krzysztof Parlak

Sępichów 88 A, 28-136 Nowy Korczyn (cena: 275 252,70 zł.)

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, oferta w/w firmy spełnia warunki SIWZ oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W wyniku oceny w jedynym kryterium, jakim była cena oferta otrzymała 96 pkt.

                                               Dyrektor /-/
Grażyna Dulińska-Francuz
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Remont budynku Przychodni Zdrowia w Chmielniku przy ulicy Kieleckiej 18

Numer ogłoszenia w BZP: 303366 - 2013

Data zamieszczenia: 2013-07-30

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i załączniki 1-9

3. Zał. Nr 10.1 - Projekt budowlany ocieplenia cz. 1

4. Zał. Nr 10.2 - Projekt budowlany ocieplenia cz. 2

5. Zał. Nr 10.3 - Projekt budowlany ocieplenia cz. 3

6. Zał. Nr 10.4 - Projekt budowlany ocieplenia cz. 4

7. Zał. Nr 11 - Specyfikacja Techniczna WiOR

8. Zał. Nr 12 - Przedmiar w NORMIE

9. Zał. Nr 12 - Przedmiar w PDFOgłoszenie nr 1

Dostawa aparatu USG z kolorowym Dopplerem.
Numer ogłoszenia: 402894 - 2009

data zamieszczenia: 23.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz oferty

Wymagania techniczno-użytkowe

Oświadczenie

Umowa

Odpowiedzi na zapytania do SWIZ

Zawiadomienie (ogłoszenie) najkorzystniejszej oferty

Zapraszamy na:

www.bip.spzozchmielnik.pl

________________________________________________________________