Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 30

1.Regulamin został ustalony przez Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej i zatwierdzony przez Radę Społeczną na podstawie Uchwały ………………………………………………………………………

2.Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Społeczną.

§ 31

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odpowiednich  aktów normatywnych.

1.Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje przez wywieszenie Regulaminu na tablicy ogłoszeń w SPZOZ i przez jego wyłożenie do wglądu w  komórce administracji.

2. Pielęgniarka koordynująca pracę innych pielęgniarek jest zobowiązana do upowszechniania Regulaminu wśród personelu udzielającego świadczeń.