Rozdział IX

Obowiązki SP ZOZ w razie śmierci pacjenta

§ 29

1.Zgon pacjenta i jego przyczyny  stwierdza lekarz w karcie zgonu

2.Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich

3.Jeżeli zachodzi uzasadnione  podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo – kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub Prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok

4.W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w  myś. ust.2 bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki albo z powodu choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania

5.Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia wydaje się najbliższej jego rodzinie