Rozdział VII

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

§ 24

 1.SP ZOZ w Chmielniku udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom, które posiadają status ubezpieczonego i złożyli deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz w naszym zakładzie.

2.W przypadkach pilnych udziela  świadczeń zdrowotnych pacjentom z poza listy zadeklarowanych do SP ZOZ, pacjentom z innych oddziałów Funduszu.

§ 25

1.Lekarze SP ZOZ ubezpieczonych pacjentów kierują na konsultację   poprzez wystawienie skierowania:

 a)  do poradni specjalistycznej po uprzednim wykonaniu  pacjentowi niezbędnych badań diagnostycznych

Po konsultacji lekarz kierujący uzyskuje informację od lekarza specjalisty dotyczącą rozpoznania, zaleceń  co do dalszej diagnostyki i leczenia pacjenta

b) bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach  określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

-lekarze kierują pacjenta na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie, a konieczność hospitalizacji zostanie uzasadniona w skierowaniu

-na leczenie uzdrowiskowe po wykonaniu wymaganych badań diagnostycznych

- na rehabilitację leczniczą po wykonaniu wymaganych badań diagnostycznych

- na badania diagnostyczne i laboratoryjne do pracowni  z którymi SP ZOZ zawarł umowę o świadczenie usług medycznych

-badania te wykonywane są na podstawie skierowania i ustalonego terminu, natomiast przypadkach pilnych wykonywane są w dniu zgłoszenia

- godziny przyjęć pacjentów na badania diagnostyczne ,   laboratoryjne wywieszone są na drzwiach pracowni

- wykaz wykonywanych badań diagnostycznych i laboratoryjnych  niezbędnych przy udzielaniu świadczeń w poz zamieszony jest na tablicach ogłoszeń Przychodni

-  SP ZOZ zapewnia środki transportu do udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 26

1.SP ZOZ prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji

2.SP ZOZ udostępnia dokumentację medyczną  o której mowa w ust.1:

a) pacjentowi bądź osobie upoważnionej przez pacjenta

b) zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym  tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych

c) właściwym do spraw organom państwowym, w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru

d) Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, sądom i prokuraturom oraz sądowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej prowadzonym postępowaniem,

e) upoważnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucją, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek

f)organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem

g)rejestrom usług medycznych, zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.