Rozdział VI

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, w tym zakresy zadań tych komórek i stanowisk pracy oraz warunki współpracy pomiędzy nimi w celu zapewnienia sprawności pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym

 § 16

1.Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych SP ZOZ należy:

1) realizacja zadań określonych w przepisach prawnych, statutu i niniejszego Regulaminu

2) dbałość o należyty wizerunek SP ZOZ

3) opracowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań zleconych przez Dyrektora  oraz informacji wynikających z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa

4) przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych

5) przygotowywanie opracowań statystycznych dla organów administracji publicznej

6) współpraca z innymi komórkami w celu realizacji wymagających uzgodnień między nimi

7) wykonywanie innych czynności określonych zarządzeniem lub poleceniem Dyrektora

8) wdrażanie i przestrzeganie przepisów Regulaminu Porządkowego, Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagrodzeń

§ 17

Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

 

1.Zakres kompetencji  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej powinien być zgodny z rodzajem udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zakres ten powinien wynikać z obowiązków wyuczonej specjalności oraz ustalonego przez SP ZOZ zakresu czynności lekarza.

2.Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy roku.

3.Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej potwierdza złożenie deklaracji wyboru.

§ 18

1.Ubezpieczony zgłaszający się do poradni udzielającej świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej musi posiadać dokument uprawniający do korzystania  ze świadczeń.

2.Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, w szczególności dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

§ 19

1.W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ zapewnia ubezpieczonym dostęp do badań diagnostycznych oraz do nocnej i świątecznej pomocy , którą zapewnia pogotowie ratunkowe

2. Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej udzielane są w dniu zgłoszenia według kolejności ustalonej przez pracownika  dokonującego rejestracji.

§ 20

1.Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej są czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 18.00

2.Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych w poradniach oraz informacje o godzinach ich przyjęć, , jak również nieobecności i zastępstwach osób udzielających świadczeń- zamieszczane są na tablicach ogłoszeń w miejscu , w którym udzielane są świadczenia zdrowotne oraz na drzwiach gabinetów lekarskich.

§ 21

Lekarz POZ udziela świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z kompetencjami lekarza  określonymi przez NFZ

 1)Przyjmuje i przeprowadza badania pacjentów oraz prowadzi karty pacjentów zgłaszających się do leczenia.

2) Zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych i dodatkowych.

3) Kieruje na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

4) Kieruje do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

5) Kieruje do leczenia uzdrowiskowego.

6) Kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego oraz zakładów opiekuńczo – leczniczych.

7) Dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji.

8) Orzeka o stanie zdrowia w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.

9) Zleca i kontroluje leczenie farmakologiczne.

10) Zleca wydanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

11) Zleca wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych.

12) Orzeka o czasowej  niezdolności do pracy i nauki  zgodnie z odrębnymi przepisami

13) Dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień oraz informuje o szczepieniach zalecanych.

14) Uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych.

15) Prowadzi edukację zdrowotną.

16) Współpracuje z:

-pielęgniarką poz , pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania, pielęgniarką opieki długoterminowej, położną rodzinną i  innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami pacjentów,

-z przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

2. Zadania i obowiązki pielęgniarki  i położnej w poz

Pielęgniarka  i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:

1)  promocji zdrowia i profilaktyki chorób;

2)  świadczeń pielęgnacyjnych;

3)  świadczeń diagnostycznych;

4)  świadczeń leczniczych;

5)  świadczeń rehabilitacyjnych.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowo-rodzinna współpracuje z:

  1. lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
  2. pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
  3. pielęgniarką opieki długoterminowej,
  4. innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami pacjentów,
  5. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.

1)    Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych pacjentów

2)    Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji pacjentów do zachowań prozdrowotnych.

3)    Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.

4)    Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

5)    Organizacja grup wsparcia.

6)    Realizacja szczepień ochronnych

7)    Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.

 

Świadczenia diagnostyczne.

1)    Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

2)    Wykonywanie badania fizykalnego.

3)    Wykonywanie pomiarów i ich ocena.

4)    Wykonywanie testów.

5)    Prowadzenie bilansu wodnego

6)    Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia

 Świadczenia pielęgnacyjne.

1)    Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.

2)    Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.

3)    Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia lecznicze.

1)    Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych

2)    Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego

3)    Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna

4)    Cewnikowanie pęcherza

5)    Wykonywanie wlewów doodbytniczych.

6)    Podawanie leków różnymi drogami i technikami.

7)    Wykonywanie zleceń lekarskich.

8)    Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.

9)    Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących

10) Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu.

11) Zdejmowanie szwów.

12) Stawianie baniek lekarskich.

13) Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zakres kompetencji położnej środowiskowej/rodzinnej

Położna środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:

1.    edukację w zakresie planowania rodziny,

2.    opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu

3.    opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,

4.    opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,

5.    opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.

W realizacji świadczeń zdrowotnych położna środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

1.    lekarzem ginekologiem / położnikiem udzielającym świadczeń specjalistycznych w obszarze jej działania,

2.    lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,

3.    pielęgniarką środowiskową/rodzinną,

4.    pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,

5.    pielęgniarką opieki długoterminowej,

6.    innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami pacjentów

7.    przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

 Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki

1. Diagnozowanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym kobiet w przebiegu ciąży.

2.Ocena zagrożeń zdrowotnych wynikających z działania czynników szkodliwych w środowisku.

3.Edukacja kobiety we wszystkich okresach życia do prowadzenia samoobserwacji, do podejmowania działań wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

4.Poradnictwo w zakresie samoopieki i samopielęgnacji w zdrowiu, profilaktyce chorób.

5.Edukacja prozdrowotna.

6.Organizacja grup wsparcia.

7.Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki chorób wieku dziecięcego i chorób ginekologicznych, onkologicznych.

8.Prowadzenie programu przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego.

9.Promowanie karmienia piersią.

10.Edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową.

11.Realizację prozdrowotnych programów profilaktycznych i z zakresu promocji zdrowia.

 Świadczenia w zakresie opieki nad kobietami w okresie ciąży i połogu oraz noworodkami i niemowlętami w pierwszych 6-tygodniach życia

 1.Objęcie czynną i systematyczną opieką kobiet ciężarnych, położnic, noworodków, oraz ich rodzin.

2.Dokonywanie oceny stanu zdrowia kobiety oraz noworodka i niemowlęcia w celu określenia zapotrzebowania na opiekę położniczą:

a)    Zbieranie wywiadu ..

b)    Wykonywanie testu na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków.

c)    Pobieranie materiału do badań  diagnostycznych i wykonywanie testów diagnostycznych.

d)    Wykonywanie pomiarów.

e)    Ustalenie nieprawidłowości dokonanych pomiarów i przeprowadzonych badań.

f)    Wykonywanie badania fizykalnego kobiety (ogólnego i położniczego) i noworodka.

3.Udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w nagłych przypadkach, przed przybyciem lekarza.

4.Monitorowanie rozwoju ciąży prawidłowej, przebiegu połogu, rozwoju noworodka.

5.Prowadzenie porodu fizjologicznego w warunkach domowych z zapewnieniem wymaganych zabiegów neonatologicznych w tym testów i szczepień ochronnych u noworodka.

 Świadczenia pielęgnacyjne w schorzeniach ginekologicznych.

1)    Sprawowanie opieki nad kobietami ze schorzeniami ginekologicznymi.

2)    Sprawowanie opieki paliatywnej nad kobietami, ocena jakości życia i wydolności psychofizycznej.

3)    Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.

4)    Edukacja i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji.

5)    Podawanie leków różnymi drogami i technikami.

6)    Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach.

 Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania.

Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania planuje i realizuje opiekę pielęgnacyjną nad uczniami na terenie szkoły lub w placówce oświatowo-wychowawczej w zakresie:

1.    promocji zdrowia

2.    profilaktyki chorób

3.    świadczeń diagnostycznych

4.    świadczeń pielęgnacyjnych,

5.    świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania współpracuje z:

1.    rodzicami i/lub opiekunami uczniów, uczniami / wychowankami

2.    dyrektorem szkoły/ośrodka, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas

3.    lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej / rodzinnym

4.    pielęgniarką środowiskową/rodzinną

5.    położną środowiskową/rodzinną

6.    pielęgniarką praktyki

7.    innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów

8.    przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży

9.    powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

1)    Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów.

2)    Wspieranie w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia nauczycieli, wychowawców i uczniów.

3)    Udział w projektowaniu i programowaniu zajęć z edukacji zdrowotnej w placówce nauczania i wychowania.

4)    Opracowywanie scenariuszy/konspektów zajęć z uczniami, rodzicami w zakresie promocji zdrowia.

5)    Planowanie i prowadzenie specyficznych (dostosowanych do problemów zdrowotnych) form edukacji zdrowotnej uczniów z zaburzeniami rozwoju i zdrowia.

6)    Uczestnictwo w planowaniu, realizacji i ewaluacji szkolnego programu edukacji prozdrowotnej i programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia.

7)    Udzielanie nauczycielom/wychowawcom konsultacji w zakresie biomedycznych aspektów edukacji prozdrowotnej.

8)    Promowanie zachowań prozdrowotnych, działań na rzecz zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom.

9)    Udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych.

10) Udział w realizacji programów zdrowotnych w środowisku szkolnym, w tym projektu szkoły promującej zdrowie.

    Świadczenia w zakresie profilaktyki.

1)    Organizowanie i realizowanie szczepień ochronnych.

2)    Realizowanie programów profilaktycznych.

3)    Ocenianie stanu sanitarno – higienicznego i bezpieczeństwa w placówce nauczania i wychowania oraz warunków nauczania w szkole.

4)    Współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów/wychowanków oraz innych zagrażających zdrowiu uczniów/wychowanków.

     Świadczenia diagnostyczne.

1)    Identyfikacja podopiecznych z problemami zdrowotnymi, psychosomatycznymi i społecznymi

2)    Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

3)    Wykonywanie testów przesiewowych zgodnie z obowiązującym programem i procedurami i kierowaniem postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.

4)    Wykonywanie testów diagnostycznych

  Świadczenia pielęgnacyjno – lecznicze

1)    Podawanie leków różnymi drogami i technikami.

2)    Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, nagłych zachorowaniach i w wypadkach i urazach

3)    Prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej

Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i przyjętymi zasadami.

§ 22

Organizacja  udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej

1.Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów zgodnie z harmonogramem dla danego rodzaju świadczeń.

2. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych oraz informacje o godzinach przyjęć , jak również o nieobecności i zastępstwach osób udzielających świadczeń- zamieszczane są na tablicach ogłoszeń w miejscu w którym udzielane są świadczenia zdrowotne oraz na drzwiach gabinetów lekarskich.

 3. Zadania Poradni stomatologicznej

Do zadań poradni stomatologicznych należy:

- wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza stomatologa

- prowadzenie leczenia stomatologicznego zgodnie z umową zawartą z NFZ

- prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej pacjenta

-właściwe i racjonalne gospodarowaniem lekami i materiałami stomatologicznymi

-dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu stomatologicznego

-utrzymywanie odpowiedniego wyposażenia gabinetu stomatologicznego

- systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych i jakości świadczonych usług

- przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy lekarskiej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, karty praw pacjenta

- prowadzenie dokumentacji wymaganej przez NFZ

-współdziałanie z innymi lekarzami zatrudnionymi w SP ZOZ w zakresie organizacji pracy, opieki nad pacjentem, i leczeniem protetycznym

-prowadzenie oświaty w zakresie stomatologii.

4.Pacjent przyjmowany do poradni specjalistycznej musi posiadać:

- obowiązujący dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

-pacjent ma prawo wyboru lekarza udzielających świadczeń specjalistycznych spośród lekarzy udzielających tych świadczeń w poradni

-w przypadku czasowej nieobecności osób udzielających świadczeń zakład ma obowiązek do ustanowienia zastępstwa tych osób,

Zadania Poradni Medycyny Pracy

§ 23

 

 Celem działania Poradni Medycyny Pracy jest ochrona zdrowia pracujących zatrudnionych w Zakładzie oraz w zakładach  z którymi SP ZOZ zawarł umowy o świadczeniu takich usług, przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem ich wykonywania a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

1.Do zakresu zadań Poradni Medycyny Pracy należy:

- ograniczenie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie poprzez rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobu wykonywania pracy mogący mieć  ujemny wpływ na zdrowie

- rozpoznawanie  i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem , wizytacja stanowisk pracy.

-udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

2. Poradnia medycyny pracy przyjmuje pacjentów zgodnie z harmonogramem .

3. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczenia zdrowotne w poradni medycyny pracy oraz informacje o godzinach przyjęć, jak również nieobecności i zastępstwach osób udzielających tych świadczeń- zamieszczane są na tablicach ogłoszeń w miejscu w którym udzielane są te świadczenia oraz na drzwiach gabinetu.

4. Pacjent przyjmowany do poradni medycyny pracy musi posiadać:

- skierowanie od pracodawcy na badanie profikatyczne: wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe

  - skierowanie na badanie powinno zawierać : dane osobowe pacjenta, czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia występujące na danym stanowisku pracy

- informacje o wymaganej książeczce do celów sanitarno – epidemiologicznej, świadectwie kwalifikacji( dotyczy kierowców) i czy były wykonywane badania środowiska pracy oraz o czy występują czynnikach szkodliwe

-w przypadku czasowej nieobecności osób udzielających te świadczenia zakład ma obowiązek do ustanowienia zastępstwa tych osób,