Rozdział V

Przebieg procesu świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych SP ZOZ

§ 13

1. Przychodnia i Ośrodki Zdrowia udzielają świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Nr 210 poz.2135 z póź. zm.) z zakresu podstawowej  i specjalistycznej opieki zdrowotnej ( stomatologii i medycyny pracy) w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

2.W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.

3. Świadczenia zdrowotne są udzielane:

 a)dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej

b) zgodnie z zasadami etyki zawodowej

c) z należytą starannością

d) z poszanowaniem praw pacjenta

4. Przychodnia i Ośrodki Zdrowia zapewniają rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:

- osobistego

-telefonicznego

-za pośrednictwem osób trzecich

5.Rejestracjia odbywa się w Przychodni  pod nr.tel. 041 354- 22 – 31

         od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00

- Ośrodek Zdrowia w Piotrkowicach pod nr. tel. 041 354 – 90 – 02

       od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30

-Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach nr. tel. 041 354 – 20 – 04

6. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dniu zgłoszenia pacjenta.

7. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych są udzielane bezzwłocznie.

8. Świadczenia są udzielane przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach

9. SPZOZ w przypadku braku możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych określonych w umowie z NFZ zapewnia pacjentom udzielenie świadczeń zdrowotnych przez inny uprawniony podmiot do udzielania tych świadczeń.

§ 14

Świadczenia są udzielane przy pomocy aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15

SPZOZ prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.