Rozdział IV

Zarządzanie i Nadzór

§ 9

1.Odpowiedzialność za zarządzanie SPZOZ ponosi Dyrektor.

2.Dyrektor kieruje SPZOZ i reprezentuje go na zewnątrz.

3.Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.

4.W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Główny Księgowy. Zastępstwo wymaga formy pisemnej.

 

§ 10

1.Do zadań Dyrektora należy:

1) podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy w tym:

  - zatrudnianie, awansowanie, nagradzanie, karanie, rozwiązywanie   stosunku pracy.

2) rozstrzyganie sporów pomiędzy swoimi pracownikami,

3. zapewnienie planowanej i zorganizowanej pracy komórek organizacyjnych,

4. wyznaczenie zadań dla zespołów lub poszczególnych pracowników,

5. analiza struktury zatrudnienia,

6. analiza poziomu kwalifikacji

7. realizacja zadań pokontrolnych,

8. dbanie o właściwą atmosferę w pracy,

9. rozpatrywanie skarg i wniosków,

10. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny w Zakładzie,

11 .organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników.

2.Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

1) organizację i zarządzanie,

2) poziom działalności leczniczo – profilaktycznej,

3) sprawne funkcjonowanie podległych komórek organizacyjnych,

4. dyscyplinę pracy, przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i  p/poż

Zadania i obowiązki Głównego księgowego

§ 11

1.Główny Księgowy podlega Dyrektorowi Zakładu

 - organizuje i nadzoruje całość zadań związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami ,

- sprawuje kontrolę formalno – rachunkową, merytoryczną wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,

- sprawuje kontrolę nad terminową regulacją zobowiązań finansowych

- zapewnia terminowe wypłaty wynagrodzeń dla pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilno – prawne,

- sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz inne informacje dodatkowe

-ponosi odpowiedzialność za całość powierzonych zadań i spraw.

2.Do zadań administracji należy:

-prowadzenie statystyki i sprawozdawczości medycznej dotyczącej realizacji umów z NFZ

-organizacja i nadzór nad tworzeniem list pacjentów

-przetwarzanie dziennych usług medycznych wynikających z umów z NFZ i przygotowywanie miesięcznych raportów statystycznych oraz rachunków refundacyjnych do NFZ

-prowadzenie książki korespondencyjnej oraz sporządzanie pism i dokumentów zleconych przez Dyrektora

-zapewnienie prawidłowej informacji w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych przez SP ZOZ mieszkańcom Miasta i Gminy

-zapewnienie prawidłowych warunków pracy i BHP

 -prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw kadrowych

-prowadzenie spraw gospodarczych

- prowadzenie podręcznej kasy

- prowadzenie dokumentacji w zakresie  zamówień publicznych

Zadania i obowiązki pielęgniarki koordynującej

§ 12

1.Pielęgniarka koordynująca pracę innych pielęgniarek i położnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu

2.Pielęgniarka koordynująca wykonuje swoje obowiązki przy  ścisłej współpracy z Dyrektorem, Głównym Księgowym, administracją, lekarzami oraz pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych.

3.Pielęgniarka koordynująca pracę innych pielęgniarek i położnych odpowiedzialna jest za :

 - nadzór nad pracą pielęgniarek, położnych, rejestratorek medycznych , higienistek stomatologicznych i niższego personelu medycznego,

- realizację powierzonych zadań wykonuje zgodnie z jej kompetencjami

- nadzór nad terminowym wykonywaniem sprawozdawczości przez średni personel medyczny

- sprawuje nadzór nad stanem sanitarno – epidemiologicznym w komórkach działalności podstawowej oraz dba o bezpieczeństwo pracy