Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku   utworzony  jest przez Radę Miejską w Chmielniku.

2. Siedziba SP ZOZ w Chmielniku mieści się przy ul. Kieleckiej 18

3. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Przychodnia Zdrowia w Chmielniku

- Ośrodek Zdrowia w Piotrkowicach

- Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach

§ 3

  W zakładzie obowiązują następujące regulaminy i zarządzenia:

- Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Chmielniku

- Regulamin Pracy Pracowników SP ZOZ

- Regulamin Wynagradzania Pracowników SPZOZ

-  Zarządzenia Dyrektora SPZOZ

§ 4

 Podstawowym zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej tj. służących zachowaniu, ratowaniu,  przywracaniu i poprawie zdrowia, ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

§ 5

Ogólny zakres działania jednostek organizacyjnych Zakładu polega na:

 Udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1.podstawowej opieki zdrowotnej

 a) świadczenia lekarza poz

b) świadczeń pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego i środowiskowego

c) świadczeń w zakresie położnej rodzinnej

d) medycyny szkolnej

2. Poradni specjalistycznych:

a) stomatologicznych

b) medycyny pracy

3.Świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej

4. Współdziałanie z Rada Społeczną Zakładu.

5. Współpraca z Rada Miejską oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Chmielnik.

6. Współpraca z innymi zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi, związkami i samorządami oraz  Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.

7.Współpraca z Państwową Inspekcja Sanitarną, Państwowym Nadzorem Farmaceutycznym i innymi jednostkami organizacyjnymi.

8.Współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

9.Współpraca z Miejsko –Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz mieszkańcami Miasta i Gminy Chmielnik

10. Planowanie zadań rzeczowych i wydatkowych dotyczących prowadzonej działalności.

11.Wykonywanie sprawozdawczości statystycznej i innej.

§ 6

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1. Przychodni, Ośrodku Zdrowia – należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.

2. Kierowniku – należy przez to rozumieć Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

3. Świadczeniu zdrowotnym – należy przez to rozumieć działanie służące profilaktyce, zachowaniu , ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

4.Osobie wykonującej zawód medyczny – należy przez to rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

5. Ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – należy przez to rozumieć udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców osobom niewymagających leczenia w warunkach całodobowych.

6. Podstawowej opiece zdrowotnej – należy przez to rozumieć udzielanie świadczeń zdrowotnych profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pielęgnacyjnych z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

7. Specjalistycznej opiece zdrowotnej – należy przez to rozumieć udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w ramach porad specjalistycznych oraz profilaktycznej ochronie zdrowia nad pracującymi.

8. Poradzie specjalistycznej - należy przez to rozumieć świadczenie zdrowotne specjalistyczne udzielane w ramach poradni specjalistycznej przez lekarza specjalistę posiadającego wymagane uprawnienia do udzielania specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych.

9.Lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć lekarza:

a) posiadającego specjalizację co najmniej pierwszego stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii , medycyny rodzinnej

b) posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii,

c) udzielającego świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony  u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz  zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

10.Lekarzu ubezpieczenia zdrowotnego – należy przez to rozumieć lekarza, lekarza dentystę będącego świadczeniodawca, z którym Narodowy Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

11. Pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo – rodzinnego, przewlekle chorych, opieki długoterminowej, ochronie zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wychowania udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej będącą świadczeniodawcą  z którą Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub która jest zatrudniona u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

12.Położnej rodzinnej - należy przez to rozumieć położną, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo – rodzinnego, udzielająca świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej będącą świadczeniodawcą z którą Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub która jest zatrudniona u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

13.Niższy personel medyczny – należy przez to rozumieć zatrudnione w naszym Zakładzie osoby na stanowiskach: higienistka stomatologiczna, rejestratorka medyczna.

14. Świadczeniodawcy – należy przez to rozumieć – zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie.

15. Pacjencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą z określonych  rodzajowo świadczeń zdrowotnych udzielanych przez  poradnie SP ZOZ.

16. Osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – należy przez to rozumieć osobę, która nie jest ubezpieczona w Funduszu i posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczpospolitej na podstawie w/w przepisów.

§ 7

Regulamin porządkowy określa:

- przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności oraz jakości usług tych świadczeń w jednostkach  naszego zakładu

- organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu, w tym zakresy czynności pracowników oraz współdziałanie między komórkami, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym

- warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

- prawa i obowiązki pacjenta

- obowiązki SP ZOZ  w razie śmierci pacjenta.