Rozdział I

Podstawy prawne funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

§ 1

 

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity: Dz. ustaw z 2007 roku Nr 14 poz.89), ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych  oraz ustawy o służbie medycyny pracy  z dnia z 27.06.1997 r. (Dz. ustaw nr 96 poz 593 z póź. zm)

2. Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/276/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 kwietnia 2005 roku.

3. postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.04.2001 roku syg. akt .KI.X NS-REJ.KRS/2126/05/306 w sprawie wpisu do  Krajowego rejestru sądowego pod Nr 0000007099

4. Innych aktów normatywnych dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej