REGULAMIN PORZĄDKOWY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

spis treści:

Rozdział I

Podstawy prawne funkcjonowania

Rozdział II

Postanowienia ogólne

Rozdział III

Struktura organizacyjna zakładu

Rozdział IV

Zarządzanie i nadzór

Rozdział V

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach komórkach organizacyjnych SPZOZ

Rozdział VI

Organizacja i zadania poszczególnych  jednostek i komórek organizacyjnych, w tym zakresy zadań tych komórek  i stanowisk pracy oraz warunki współpracy pomiędzy nimi w celu zapewnienia sprawności SP ZOZ pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym

Rozdział VII

Warunki współdziałania  innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki pacjenta

Rozdział IX

Obowiązki SP ZOZ w razie śmierci pacjenta

Rozdział X

Postanowienia końcowe