Spis treści
statut spzoz
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Wszystkie strony

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Rozdział I

Nazwa, siedziba, działalność

§ 1. 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej "Zakładem" jest zakładem opieki zdrowotnej, podległym Radzie Miejskiej w Chmielniku.

2. Siedzibą Zakładu jest Chmielnik.
3. Organem założycielskim zakładu jest Rada Miejska w Chmielniku.
4. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
5. Zakład prowadzi działalność w:
- Przychodni Zdrowia w Chmielniku
- Ośrodku Zdrowia w Piotrkowicach
- Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach
6. Obszar obejmuje teren Miasta i Gminy Chmielnik oraz rejony znajdujące się poza granicami gminy w zależności od potrzeb ich mieszkańców.

§ 2. 

Zakład uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy uzyskując wpis KRS 0000007099 w dniu 17.12.1999 roku.

§ 3. 

Zakład działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 91. poz. 408 z późniejszymi zmianami).
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr. 210 poz. 2135)
3. ustaw7 z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr. 96 poz. 593)

§ 4. 

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu w ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

§ 5. 

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) Podstawowej opieki zdrowotnej:
a) medycyny rodzinnej,
b) pediatrii
c) szczepień ochronnych,
d) gabinetu zabiegowego,
e) medycyny szkolnej,
f) świadczeń pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego i środowiskowego,
g) świadczeń w zakresie położnej rodzinnej,
h) udzielania indywidualnych świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu,
i) świadczeń diagnostycznych
2) Poradni specjalistycznych.
3) Medycyny pracy.
4) Stomatologii.
2. Rada Miejska może nałożyć na Zakład obowiązek wykonania dodatkowego zadania jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu zobowiązań międzynarodowych.
3. Gmina zapewnia Zakładowi środki do wykonania zadania, o którym mowa w ust. 2 chyba, że wykonanie zadania następuje odpłatnie na postawie umowy.

§ 6. 

1. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępu do świadczeń zdrowotnych
2. Zyski z prowadzenia działalności gospodarczej będą w całości stanowiły dochód Zakładu, z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej
3. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz straty nie mogą być pokrywane ze środków pochodzących z umowy o udzielanie publicznych zamówień na świadczenia zdrowotne

§ 7. 

W wykonaniu zadań Zakład współpracuje z:
1) innymi zakładami opieki zdrowotnej
2) placówkami naukowo-badawczymi
3) związkami i samorządami zawodowymi
4) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami
5) państwową inspekcją sanitarną, państwowym nadzorem farmaceutycznym i innymi jednostkami organizacyjnymi